ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TERCHOVÁ

Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Ďalším cieľom je, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Snažíme sa, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu.