CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TERCHOVÁ

Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Ďalším cieľom je, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Snažíme sa, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu.

Zákaz návštev

Vážení rodinní príslušníci a priatelia našich klientov, ostatní návštevníci,
v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou spojenou s ochorením COVID – 19
sú návštevy v našich zariadeniach zakázané.

 

Informácie a požiadavky budú riešené individuálne
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky u sociálnej pracovníčky:
Mgr. Jana Hanuliaková, 0948 071 891, 041/5695203

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Interný predpis platný mimo núdzového stavu - PRAVIDLÁ A PODMIENKY NÁVŠTEV

 Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka, 041/5695 203
 Mgr. Mária Laščiaková – sociálna pracovníčka, 041/5695 203


Ďakujeme za  ústretovosť a pochopenie, Mgr. M. Lašutová, riaditeľka ZpS a DSS

POZVÁNKA
PORADENSKÉ CENTRUM

V centre sociálnych služieb Terchová sa nachádza Poradenské centrum Terchová.

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Kontakt: č.t. 0907 947 628, email jhanuliakova@vuczilina.sk

 

Pravidlá pre návštevy 

Vzhľadom k tomu, že máme v starostlivosti osoby, ktoré patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou  situáciou,  návštevy budú prebiehať s určitými opatreniami. Boli stanovené určité postupy a pravidlá, ktoré je potrebné zo strany poskytovateľa dodržiavať a pre príbuzných majú odporúčací charakter.
 
1. Návštevy sa realizujú len na miestach vyhradených pre návštevy.
2. Návštevné hodiny v tejto fáze uvoľňovania opatrení odporúčame v čase od 13:00 do 16:00 v pracovných dňoch, v prípade ak tento čas nevyhovuje príbuzným, bude čas návštevy riešený individuálne. Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť u sociálnych pracovníkov v čase od 07:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch.
3. Odporúčaný čas pre návštevy je 30 minút. 
4. Obmedzenie návštev sa týka  osôb do 15 rokov a odporúča sa obmedzenie návštev osôb spadajúcich do rizikových skupín obyvateľstva.
5. Obmedzenie počtu osôb,  ktoré prídu na návštevu je maximálne 2 osoby.
6. Osoby, ktoré boli v zahraničí majú zákaz návštev po dobu 14 dní.
7. Návštevy sa musia prispôsobiť opatreniam zariadenia, (meranie teploty, vypísanie tlačiva s uvedením údajov, poskytnutie informácií), zákaz fajčenia v areáli zariadenia, obmedzenie nosenia doma pripravených potravín.
8. Pri prejavoch ochorenia návštevy (teplota, kašeľ, nádcha), personál zariadenia návštevu nevpustí do areálu zariadenia.
9. Návšteva je povinná informovať zamestnancov pri vstupe do areálu, že prekonala ochorenie, bola v kontakte s niekým, kto prekonal ochorenie, alebo že sa po návšteve u nej vyskytlo ochorenie COVID – 19 za posledných 14 dní. 
10. Poskytovateľ v prípade výskytu ochorenia v zariadení informuje návštevníka o výskyte ochorenia COVID – 19 za posledných 14 dní. 
11. Návšteva u terminálne chorých a imobilných klientov sa musí podrobiť preventívnym opatreniam podľa pokynov personálu.
12. Po každej návšteve v exteriéri prebieha dezinfekcia, v interiéri dezinfekcia, vetranie a žiarenie, z toho dôvodu je potrebné dodržiavať prestávky medzi návštevami.
Prosíme návštevníkov o rešpektovanie pokynov personálu a spoluprácu pri opatreniach, každé ich porušovanie môže skomplikovať ďalší priebeh návštev. Usmernenia sa budú priebežne upravovať a aktualizovať. Všetko čo nie je uvedené v opatreniach je možné riešiť individuálne.  
Tel. kontakt- Terchová: 041/569 52 03, 0948 071 891
Tel. kontakt- Zázrivá: 043/598 61 64, 0905 633 43