Služby v DSS Terchová

V zariadení pre seniorov sa poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobne vybavenie,
  8. utváranej sa podmienky na úschovu cenných veci
  9. záujmová činnosť
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť.
V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje

Sociálna služba týždennou po bytovou sociálnou, službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku,ak je tato fyzická osoba:
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3
alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,
8. zabezpečuje sa:
  a). pracovná terapia,
  b). záujmová činnosť
9. utvárajú sa podmienky na:
  a) vzdelávanie
  b) úschovu cenných veci.
 
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť.
Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.
Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.
 
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a ma zdravotne postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazivna vyvinova porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hlucho slepota, AIDS alebo organicky psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie
8. zabezpečuje sa :
  a).pracovná terapia,
  b).záujmová činnosť,
9. utvárajú sa podmienky na.
  a).vzdelávanie
  b).úschovu cenných veci
 
Ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc pri odkázanosti na inú fyzickú osobu poskytujú zdravotné sestry, opatrovateľky a sanitárky. Prijímateľom sociálnej služby vedú ošetrovateľský záznam.
 
Sociálny úsek poskytuje prijímateľom sociálnej služby sociálne poradenstvo. Sociálny pracovník zariadenia tvorí a hodnoti individuálny  plán klienta na základe klientových potrieb a schopnosti. Rozvíja kultúrnu a záujmovú činnosť. Zabezpečuje pedikéra, kaderníka, maséra a holiča. Vedie záznamy v zmysle internej dokumentácie a platných právnych predpisov. Udržiava kontakty s organmi štátnej správy, s rodinami prijímateľov sociálnych služieb, zariadeniami sociálnych služieb v regióne a sociálnym úradom ŽSK. 
 
Ubytovanie sa poskytuje klientom v jedno, dvoj a troj lôžkových izbách. Vo všetkých
priestoroch zariadenia je dodržaný poriadok a čistota. Všetky miestnosti sa denne vetrajú,
vykonáva sa upratovanie a dezinfekcia plôch a predmetov denného používania podľa
hygienických predpisov. V zariadení je práčovňa, v ktorej sa perie, žehli a mangľuje bielizeň
všetkých obyvateľov.
 
Klientom sa poskytuje celoročné stravovanie. Zariadenie ma svoju vlastnú kuchyňu, kde sa
pripravuje racionálna a diabetická strava. Je zavedená správna výrobná prax - /SVP/
HACCP. Strava sa vydáva päť krát denne podľa jedálneho lístka. V tejto celodennej strave sú
zahrnuté raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. 
 
Osobné vybavenie sa poskytuje klientom zariadenia s celoročným pobytom, ak si klient
fyzická osoba osobne vybavenie nemôže zabezpečiť sama.
 
Úschova cenných vecí – pre klientov sa utvárajú podmienky pre úschovu cenných veci.
 
Klientom sa zabezpečuje kaderníctvo, pedikúra, masáže a nákupy.
 
Voľno - časové aktivity – vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a činnosť
na udržiavanie fyzickej a duchovnej aktivity.